Regulamin

ULTRA DZIKI ZACHÓD 2024

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Ultramaraton „ULTRA DZIKI ZACHÓD” jest rajdem rowerowym adresowanym do kolarzy i amatorów turystyki rowerowej, doświadczonych w jeździe szosowej, terenowej oraz MTB. Ma formułę współzawodnictwa, z ustaloną, na podstawie indywidualnych czasów przejazdu, klasyfikacją końcową. Klasyfikacja końcowa ustalana jest oddzielnie dla kategorii damskiej i męskiej.

Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.

Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe.

Ideą imprezy jest popularyzacja jazdy na rowerze, turystyki rowerowej oraz prezentacja walorów turystycznych województwa lubuskiego, sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia oraz promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń.

1.2.  „ULTRA DZIKI ZACHÓD” nie jest imprezą masową i nie podlega przepisom o organizacji imprez masowych.

1 .3 Rajd, zwany dalej umownie „ultramaratonem”, rozgrywany jest na dwóch dystansach: LONG o długości trasy ok. 350 km i SHORT o długości trasy ok. 150 km. Ostateczna długość dystansów może się zmienić w zakresie +/- 20% z uwagi na trwające uzgodnienia.

Link do pobrania pliku .gpx z dystansem LONG: (wkrótce)

Link do pobrania pliku .gpx z dystansem SHORT: (wkrótce)

Start dystansu LONG odbędzie się 11.05.2024 r. z wyznaczonego miejsca na terenie Gubina, powiat krośnieński, woj. lubuskie. Limit czasu przeznaczony na pokonanie trasy wynosi 40 godzin i upływa 12.05.2024 r.

Start dystansu SHORT odbędzie się 11.05.2024 r. z wyznaczonego miejsca na terenie Gubina, powiat krośnieński, woj. lubuskie. Limit czasu przeznaczony na pokonanie trasy wynosi 24 godzin i upływa 12.05.2024 r.

Trasa ultramaratonu wyznaczona jest na terenie Polski, województwa lubuskiego po drogach szutrowych, leśnych, polnych oraz asfaltowych. Trasa przebiega w formie pętli, z metą zlokalizowaną w tym samym miejscu, co start. Ostateczny kształt/przebieg tras zostanie uczestnikom przedstawiony min. na 7 dni przed datą imprezy. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności niezależnych od organizatora (np. nagłe zmiany pogodowe, awarie tam, mostów czy kładek, nieplanowane wcześniej przez zarządców dróg, lasów czy innych terenów prace uniemożliwiające przejazd lub inne), Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy najpóźniej do godz. 20.00 w przeddzień zawodów.

1.5. Współzawodnictwo przebiega z zachowaniem formuły „self support” tzn. samowystarczalności w zakresie pokonania wyznaczonej trasy, noclegów, aprowizacji, napraw sprzętu. Z założenia każdy z uczestników powinien mieć równy i jednakowy dostęp do wszelkich „świadczeń” i warunków na trasie. Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej osób nie będących uczestnikami imprezy; dopuszcza się pomoc wzajemną pomiędzy uczestnikami.

1.6. Organizator wypożycza Uczestnikowi urządzenie (tracker), które umożliwia śledzenie lokalizacji Uczestnika w danej chwili. W przypadku utraty/zgubienia trackera Uczestnik pokrywa zwrot kosztów jego wartości w wysokości 500,00 zł. Wbudowana bateria wykorzystywanego trackera powinna zapewnić pracę urządzenia w czasie wyznaczonego limitu, jednak w szczególnych wypadkach Uczestnik winien się liczyć z ewentualną koniecznością jego doładowania.

Podczas przejazdu Uczestnik winien posiadać stosowne, sprawne urządzenie (telefon, nawigację gps), które pozwoli na przejazd trasą po wyznaczonym śladzie, jak również na ewentualny kontakt Organizatora z Uczestnikiem i Uczestnika z Organizatorem.

1.7. Uczestnik zobowiązany jest pod rygorem dyskwalifikacji poruszać się po śladzie GPS dostarczonym przez Organizatora. Dopuszczalne jest zjechanie z trasy, jednak powrót na nią musi nastąpić dokładnie w tym samym miejscu, w którym uczestnik trasę opuścił.

1.8. Uczestnik bierze udział w Ultramaratonie dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zalecane jest, aby Uczestnik posiadał ubezpieczenie NNW oraz OC. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z działaniem lub zaniechaniem Uczestnika. Dokonując zapisu i opłaty startowej, Uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania w związku z aktywnym uczestnictwem w Ultramaratonie.

1.9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z oświadczeniem Uczestnika, że akceptuje on brak jakiejkolwiek odpowiedzialności Organizatora za poniesione w ramach Ultramaratonu szkody materialne, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Uczestnika.

1.10. Przed startem Uczestnik składa pisemne oświadczenie, w którym oświadcza, że w chwili startu nie występują u niego żadne przeciwwskazania o charakterze medycznym oraz zdrowotnym oraz że stan jego samopoczucia na dzień rozpoczęcia wydarzenia sportowego, według subiektywnej oceny Uczestnika, nie wskazuje na możliwość wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, które spowodowałyby bezpośrednie narażenie życia lub zdrowia Uczestnika. Wszelkie uszczerbki na zdrowiu powstałe po uczestnictwie w wydarzeniu sportowym nie rodzą odpowiedzialności Organizatora względem Uczestnika.

  • Sprzęt

2.1. Start dopuszczony jest na rowerach poruszanych wyłącznie siłą mięśni.

2.2. Zabronione jest korzystanie z rowerów posiadających jakiekolwiek silniki wspomagające napęd.

2.3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan techniczny używanego w ramach wyścigu roweru. Sprawny technicznie rower winien być wyposażony zgodnie z przepisami „Prawo o ruchu drogowym”, a także zapewniać bezpieczną jazdę w warunkach nocnych lub ograniczonej widzialności – a więc posiadać ponadstandardową lampkę przednią oraz aktywną (zasilaną energią elektryczną) lampkę tylną. Niedozwolony jest start na niesprawnym technicznie rowerze.

2.4. Niedopuszczalne jest pokonywanie trasy w inny sposób – np. przewiezienie roweru i uczestnika innym środkiem transportu.

2.5. Wszelkie awarie sprzętu powinny zostać naprawione we własnym zakresie lub z pomocą serwisów rowerowych dostępnych dla innych uczestników.

2.6. Niedopuszczalna jest zmiana roweru w trakcie trwania wyścigu. Warunek ten może być niedotrzymany tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą i wiedzą Organizatora.

  • Przejazd i uczestnictwo

3.1. Zgodnie z pkt. 1.3. starty odbędą się odpowiednio (2024.05.11) od godz. 6.00. Będzie to start grup uczestników w ustalonym interwale czasowym.

3.2. Przebieg tras udostępniony jest uczestnikom przez organizatora w formie plików .gpx i jest obligatoryjny dla wszystkich uczestników.

3.3. W przypadku napotkania przez uczestnika nieprzewidzianych trudności terenowych, możliwe jest dokonanie zmiany trasy w niezbędnym do dokonania objazdu zakresie – jednak fakt wystąpienia takich przeszkód winien być potwierdzony przez ślady .gpx przejazdu innych Uczestników.

3.4. Wszelkie sytuacje ekstremalne na trasie – wypadki, zdarzenia losowe, nie mogące ulec naprawie awarie sprzętu, rezygnacja z dalszej jazdy i inne nieprzewidziane przypadki winny być zgłaszane na nr tel. Organizatora, który zamieszczony będzie na numerze startowym.

3.5. W związku z tym, że Organizator nie planuje oznakowania, wyłączenia ani ograniczenia ruchu na żadnej z dróg publicznych, którymi przebiega trasa wyścigu, każdy Uczestnik podczas trwania wyścigu nieustannie zobowiązany jest poruszać się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników lub wyrządzone innym Uczestnikom lub osobom trzecim obrażenia ciała, uszczerbki na zdrowiu ani żadne szkody materialne poniesione w czasie trwania Ultramaratonu.

3.6. Trasa Ultramaratonu w dużej części prowadzi przez tereny leśne. Organizator nie przewiduje i nie ponosi odpowiedzialności za oznakowanie miejsc mogących stworzyć dla uczestnika zagrożenie, takich jak np. nieprzewidziane dziury, ubytki, zapadnięcia czy nierówności w nawierzchniach dróg, zerwane czy uszkodzone mosty, kładki wodne, powalone drzewa czy gałęzie, uszkodzenia wszelkiego rodzaju barier czy innych elementów stanowiących zabezpieczenia terenowe. Wszelkiego rodzaju zapadnięcia terenu czy przepaści, znajdujące się w bezpośredniej bliskości trasy Ultramaratonu, również nie będą w żaden sposób zabezpieczane przez Organizatora. W związku z powyższym uczestnicy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności podczas całego wyścigu.

3.7. Uczestnicy na całej trasie wyścigu bezwzględnie zobowiązani są do posiadania stosownego ekwipunku na wypadek nastąpienia zmian pogodowych, jak gwałtowne ochłodzenie, ulewne deszcze, gradobicie, burze, czy silne wiatry, ale również na wypadek wystąpienia awarii lub wypadku, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na udzielenie pomocy. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za odpowiednie wyposażenie się w stosowne ubrania, z uwzględnieniem ubrań zapasowych oraz żywność.

3.8. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Ultramaratonu z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w związku z sytuacją geopolityczną lub z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, mogącymi spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników lub innymi nieprzewidzianymi wydarzeniami.

  • Opłaty

4.1. Uczestnik dokonuje rejestracji na wybrany przez siebie dystans pod adresem  ultradzikizachod.pl/zapisy

4.2. Po dokonaniu zgłoszenia na podany przy rejestracji adres poczty e-mail otrzymuje informacje dotyczące dalszego postępowania w tym szczegóły dotyczące wniesienia stosownych opłat. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i/lub dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i jego postanowień.

4.3. W terminie 7 dni od daty rejestracji (liczy się data wpływu na konto Organizatora) uczestnik zobowiązany jest do wpłaty opłaty rejestracyjnej w wys. 100,00 zł. Opłata rejestracyjna jest opłatą manipulacyjną i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej zostanie przesłane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

4.4. Podstawowa (uwzględniająca świadczenia określone  w p. 6) opłata startowa wynosi brutto:

  • 250 zł dla dystansu SHORT
  • 350 zł dla dystansu LONG

4.5. Opłata startowa winna zostać wniesiona bez wezwania maksymalnie do 29.02.2024 r. na konto organizatora Numer: 65 1020 5402 0000 0102 0338 2686, z oznaczeniem w tytule przelewu „Opłata startowa “DZIKI – imię i nazwisko”. Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej potwierdzone będzie stosownym indywidualnym komunikatem (sms/email).

4.6. Opłata startowa podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez uczestnika z uczestnictwa w terminie do 28.02.2024 (po tym terminie uczestnik otrzymuje od Organizatora pakiet startowy przewidziany w imprezie dla uczestników).

4.7. Na mniej niż 30 dni przed startem opłata startowa może ulec zwrotowi jedynie w przypadku, gdy uczestnik zapewni na swoje miejsce osobę przejmującą jego pakiet startowy i miejsce na liście startowej.

4.8. Opłata startowa może również zostać zwrócona w przypadku odwołania lub zmiany terminu ultramaratonu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

  • Świadczenia

5.1. Uczestnik w ramach ponoszonej opłaty startowej otrzymuje od Organizatora:

–  pakiet startowy zawierający zestaw upominków związanych z imprezą,

– „Racebook” z opisem trasy, miejsc ewentualnego noclegu, czynnymi sklepami oraz restauracjami,

– wyznaczoną i uzgodnioną z zarządcami terenów trasę w formacie pliku elektronicznego .gpx,

– posiłek (pastaparty) w dniu poprzedzającym start oraz w momencie dotarcia na metę,

– minimum cztery „pitstopy” (LONG) lub minimum dwa „pitstopy” (SHORT) na trasie z dostępem do energii elektrycznej, wody pitnej, energetycznego poczęstunku (owoce, wyroby cukiernicze), miejsc ewentualnego odpoczynku,

– medal finishera.

– nagrody rzeczowe dla najszybszych uczestników (za 3 pierwsze miejsca w kategorii SHORT i LONG, w kategoriach damskich i męskich)

5.2. Organizatorem imprezy jest:

SEKCJA KOLARSKA

Stowarzyszenia Strzelecko-Obronnego

Gubiński Klub Sportowy

PIONIER

5.3. Kontakt do organizatora:

Biuro sekcji kolarskiej

Dawid Bogdanowicz
ul. Wyspiańskiego 1A/105

tel. 791 153 557
info@ultradzikizachod.pl